Lausunnot ja kannanotot

Kannanotto

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta 31.8.2023
Lautakunta 5.9.2023

JHL:n kannanotto Talousarvio 2024


Hyvät lautakunnan jäsenet,

Talousarviosta käy ilmi, ettei mitään suurta hätää Suomen suurimmalla ja rikkaimmalla kaupungilla taloudellisesti ole. Senkin takia on kestämätöntä, ettei Helsingin kaupunki ja toimialamme yritä pitää kiinni työntekijöistään saatikka pyri houkuttelemaan uusia. Korupuheissa mainitut Kuvan arjen sankarit jäivät jälleen kerran lähes kokonaan ilman muita palkankorotuksia kuin valtakunnallisesti neuvoteltuja yleiskorotuksia. Ostovoima ei täten kehity ja palkkaerot esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä ovat perusteettoman suuret. Palkkakuopasta ei nosteta tämän kaltaisella palkkakehitysohjelmalla, joka suosii vain jo parhaiten palkattuja, vaan kuopasta tehdään entistä syvempi. Samoin korkeat asumiskustannukset, joita vielä kaupungin oma yhtiö Heka Oy aikoo korottaa hurjasti, tulisi huomioida meidän palkoissamme, jotta voimme asua siinä kaupungissa, jota me teemme paremmaksi joka päivä.

Kuvalaisia ei ole muutenkaan työnantajan toimesta pahemmin hellitty toimialauudistuksen jälkeen. Lähes kaikkiin kuvalaisten henkilöstöetuihin on tullut joko heikennyksiä tai ne on poistettu kokonaan – ei keneltäkään muilta kaupungintyöntekijöiltä ole viety niin paljon pois, kuin kuvalaisilta. Kiitos teidän poliittisten päättäjien olemme sentään saaneet, kuten kaikki muutkin kaupungin työntekijät, vihdoin kulttuuri- ja liikuntaedun pysyväksi ja tukea matkakuluihin. Toivommekin, että lautakunta auttaisi meitä ja huolehtisi, ettei yhtäkään pientä etua enää kuvalaisilta vietäisi pois, vaan ennemminkin mietittäisiin mitä voisi tuoda lisää, jotta henkilöstö jaksaisi pysyä Kuvassa ja työelämässä mahdollisimman kauan ja samalla saisimme edes pientä hyvitystä edelleen jatkuvasta katastrofaalisesta Sarastia-sotku tilanteesta. Esimerkiksi nyt ei ole enää varaa antaa kanslialle kuvalaisille kuuluvia palkitsemisrahoja, kuten viime vuonna huonojen kirjauksien vuoksi kävi. 

Kuva saa budjettiin rasitteekseen pakotetusti mm. Talpan ja Työterveyden korotetut maksut. Samoin DigiHelsinki Oy:n maksut nousevat, vaikka palvelun laatu ei edelleenkään vastaa sitä tasoa mitä pitäisi. DigiHelsinki Oy on vain yksi surullinen esimerkki Helsingin kaupungin täysin epäonnistuneista yhtiöittämisistä, joka on jo tullut maksamaan paljon veronmaksajille. Tuleeko mieleen yhtään kaupungin yhtiöittämistä, mikä olisi oikeasti parantanut palvelua ja vähentänyt veronmaksajien kuluja – meillä ei ole sellaista ihmettä tiedossa.

Yhteistyöterveisin,

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry

Kirjelmä 25.9.2022

Hyvät apulaispormestari sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lautakunnan jäsenet

                                                                                                                                  
JHL haluaa kiittää teitä tuestanne tässä häpeällisessä Sarastia tilanteessa missä Helsingin kaupunki on täysin epäonnistunut työnantajavelvoitteessaan. Ainoa keino, jottei kaupungin ylin virkamiesjohto saa lakaistua ongelmia maton alle, on teidän tukenne ja huomionne tähän katastrofaaliseen tilanteeseen.

Meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että mikään ei ole muuttunut sitten huhtikuun Sarastian käyttöönoton jälkeen. Edelleen kaikki on suoraan sanottuna voimasanoja käyttäen päin helvettiä. Edelleen me kaikki kaupungin työntekijät saamme laittomiksi osoittautuneet kryptiset palkkalaskelmat. Eikä työntekijän kuulu itse opiskella palkkalaskelmaohjetta, (huom., joka on virheellinen) osatakseen tulkita palkkalaskelmaansa, vaan se on työnantajan tehtävä.

Tiedoksenne, että työnantaja ohjeisti keväällä meitä työntekijöitä, ettemme saa ilmoittaa "pienistä" virheistä, jotta isot palkkavirheet voidaan korjata ensin. Sen vuoksi työnantajan esittelemät tilastot virheistä ja niiden korjauksista eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa – se on vain valheellinen keino esittää tilanteen muka parantuneen.

Virheitä on valtavasti: palkat puuttuvat kokonaan, palkasta puuttuu osa, lomarahat puuttuvat tai ne on maksettu väärin, lisät eli esimerkiksi ilta-, yö-, viikonloppu-, olosuhde-, kokemus-, henkilökohtainen-, puuttuvat tai ne on maksettu väärin. Lomapäivät ovat väärin - joko niitä puuttuu tai niitä on liikaa. Palkkiot on maksettu väärin tai niitä ei ole maksettu. Poissaoloilmoitukset ovat väärin, koska koodit ovat väärin. Tässä vain osa virheistä listattuna. 

Häpeällisen tilanteen jatkuessa jo puolen vuoden ajan on isoksi ongelmaksi noussut kertautuneet ongelmat, kuten liikaa maksetut palkat. Niiden korjauksia saatikka takaisinmaksua ei ole mitenkään ohjeistettu työntekijöille. Mietitäänpä tilannetta, missä palkkasi alkaa kakkosella, joten et siten ole voinut kerätä mitään puskuria, hyvä kun saat lapsille talvitakit talveksi ja silmälasit uusittua muutaman vuoden välein. Puolen vuoden ajan väärin maksettu liiallinen palkka, joka on myös sotkenut verotuksesi tai mahdolliset asunto- yms. tuet, on ilman ohjeistettua maksusuunnitelmaa tehnyt elämästäsi lähes kestämätöntä.

Pyydämmekin teiltä arvon lautakunnan jäsenet lisää tukea tässä häpeällisessä tilanteessa, mitä ei todellakaan korvaa 20-30 euron nettokorvaus, josta kaupungin ylimmät virkamiehet ilman neuvottelua henkilöstöjärjestöjen kanssa yksipuolisesti päättäneet. Kuvan johdollakin olisi keinoja tukea meitä työntekijöitä, jos vaan tahtoa löytyy.

Kuvan henkilöstötilanne on monilta osin huolestuttava, johon myös Sarastia sotku on iso syyllinen. Henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla, mikä näkyy räjähdysmäisesti lisääntyneinä sairauspoissaoloina (erityisesti mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt) ja henkilöstö pito sekä rekrytointi vaikeuksina. Ala-arvoiset palkat, pitkään kestänyt pandemia, Ukrainan sota ja ikuinen säästäminen juustohöylätyylin kuormittavat henkilöstöä kohtuuttomasti. Esimerkiksi viime vuonna juuri joulun alla Kuvan johto päätti viedä meiltä vähäisetkin joululahjamme, asiointilippuja ja lounasseteleitä ei myönnetä jne. 

Auttakaa meitä hyvät lautakunnan jäsenet. 

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry hallituksen puolesta, 
Riikka Aalto, puheenjohtaja
25.9.2022 Helsingissä

LAUSUNTO  
29.3.2021 

Arvon kulttuurin ja vapaa-aika lautakunnan puheenjohtaja sekä muut jäsenet, 

JHL on pettynyt Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikkaan tänä kautta aikain yhtenä raskaimpana  ja haastavimpana aikana mitä pandemian johdosta koemme. Miten on mahdollista, että  henkilöstölle ei maksettu tulospalkkiota.  

Nyt jos koskaan olemme todellakin tuottaneet tulosta, koska Helsingin kaupunki on takonut  parhaan tuloksensa tilinpäätöksessään ikinä ja tuosta saamme kiittää mm. matalapalkkaisia  työntekijöitä.  

Kuten työehtosopimuksessamme sanotaan tulospalkkiosta: ”Tavoitteet on määräajoin asetettava  uudelleen ottaen huomioon tapahtunut kehitys ja sen hetkiset mahdolliset ongelmat. Hyötyä voi  syntyä mm. työprosessien sujuvuuden lisääntymisestä, palvelun laadun parantumisesta,  kustannussäästöistä, suoritemäärän muutoksista, henkilöstön osaamisen kasvamisesta tai  hyödyntämisestä.” 

Osoittaen todellista joustavuutta ja rohkeutta kuvalaiset siirtyivät runsain joukoin eturintamassa  muihin tehtäviin heti pandemian alkuvaiheessa. 

Useat heistä lähtivät tekemään täysin erilaisia töitä kuin oma tehtävä on. Monet vielä ilman  ansaittua oikeaa korvausta verrattuna vakituisiin työntekijöihin ja usein myös perehdytys jäi  pintapuoliseksi.  

Toimialamme teki säästöä henkilöstö- ja palkkakuluissa noin 6.5milj euroa. Olemme koittaneet saada johdolta tietoa, mistä moiset säästöt ovat syntyneet. Valitettavasti emme ole saaneet tietoa, joten joudumme arvailemaan. Sen me tiedämme, että toimialamme pienpalkkaisten, asiakastyössä  olevan henkilöstön, lisissä on viime vuonna säästetty huomattavasti. Henkilöstöä on siirtynyt toisiin  tehtäviin ja heille merkittävät lisät ovat jääneet palkassa saamatta. Taas toimialamme monet  pienpalkkaiset saivat pienempää vuosituloa. 

Jostakin käsittämättömästä syystä tällä toimialalla tehdään koko ajan säästöä henkilöstön  etuuksien ja palkan suhteen. 

  

 JHL-871 hallituksen puolesta. 

 Timo Lautaniemi 

 puheenjohtaja

Kannanotto 5.10.2020

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry 
Helsingin kaupunki henkilöstötoimikunta

                            
Helsingin työllisyyden kuntakokeilu

Yhteistoiminta on työllisyyden kuntakokeilussa ollut tähän mennessä kaupunginkanslia vetoista.  Kaikki henkilöstöjärjestöt eivät ole päässeet osallistumaan edustukselliseen yhteistoimintaan, vaikka muutos tulee koskettamaan esim. useimpia toimialoja. Meitä mietityttää, että ovathan kaikki palveluiden tarjoamisessa mukana olevat toimialat aidosti mukana rakentamassa tulevan kokeilun palveluiden organisoitumista ja henkilöstön rooleja siinä.

Kokeilulle on saatava seuranta- arviointityöryhmä, jossa on oltava mukana myös henkilöstön edustaja.

On ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstö tulee aidosti kuulluksi ja heitä tuetaan tällaisessa monimuotoisessa organisaatiomallissa. Henkilöstö tulee olemaan todella kovilla suuressa muutoksessa, uudelleen organisoinnissa ja samaan aikaan he työskentelevät haastavassa tilanteessa olevan ison asiakasmäärän kanssa. Henkilöstö toimii myös asiakkaiden moninaisten asioiden edistämiseksi isosti, laajalla kentällä, tässä kaupungissa ja verkostoissa, tämä tärkeä työskentely on myös vaativaa näin isossa muutostilanteessa.

Tämä kokeilu on mahdollisuus kehittää moniammattilaista yhteistyötä, missä ovat mukana kaikki tarvittavat kaupungin toimijat. Tähän kehittämiseen on resurssoitava, samoin myös toimiviin tiloihin.

Tuleeko kokeilu johtamaan siihen, että kaupunki tulee luopumaan joistain nykyisistä, ei lakisääteisistä, palveluista, jotka tukevat työllisyystoimintoja?  Olemme huolestuneita, ettei vain hukata jo toimivia työskentelytapoja ja palvelumalleja. Askarruttaa myös, miten huolehditaan asiakkaiden mahdollisuudesta osallistua valmisteluun, heidän näkökulman kuulemisesta.

Kokeilun myötä näyttää olevan tulossa kahden kerroksen väkeä, eli samaa työtä tullaan tekemään eri työehdoilla. Jos on näin, niin yhdenvertaisuus ei toteudu. JHL:n näkemys on, että samasta työstä sama palkka.

Työllisyyskokeilun onnistuminen on meidän yhteinen haaste.
 

Kannanotto
7.9.2020

JHL-871                                                                                                                           
Timo Lautaniemi
pääluottamusmies

Kannanotto

Tae 2021

Tervehdys päättäjät

Elämme aikoja, jolloin ensi vuoden ennustaminen on haastavaa, mutta näemme kuitenkin tärkeänä kommentoida toimialajohtajan esitystä muutamissa asioissa. Näinä aikoina Kuvan toiminnoilla on  erityisesti merkitystä kuntalaisten terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Jos Helsingin kaupunki ei nyt käytä niitä varantoja, mitä se on kerännyt menneillä vuosikymmenillä kuntalaisten parhaaksi, niin koska sitten? Meillä on kokemusta esim. -90 luvun lamasta, jonka laskua vielä tänäkin päivänä maksamme. Lamassa monia palveluja lakkautettiin tai vähennettiin. Nyt on oltava varovainen palvelujemme karsimisessa. Hyvä esimerkki korona-ajan innovatiivisesta ja ripeästä palvelusta oli Helsinki-apu. Tämän mahdollisti olemassa oleva ja sitoutunut henkilöstö, jota tarvitsemme jatkossakin.

Toimialamme budjettiesityksessä ei ole mielestämme laitettu tarpeeksi rahaa palkankorotuksiin, sillä palkankorotusten kustannusvaikutukset ovat yli 2 % verrattuna vuoteen 2020. Toki, jos toimialamme henkilöstöpolitiikka jatkaa samalla linjauksilla, eikä esitä henkilöstölle kokonaisuudessaan, sopimusten mahdollistamia, palkankorotuksia niin eihän rahaakaan tarvita. Toivottavasti tämä linja ei jatku. On todella harmillista, että Kuvan toimialalla monien henkilöiden vuosiansiot pienenevät joka vuosi. Tämä on johtamiskysymys. Meidän toimialalla on kaupungin pienimmät palkat. Lisäksi jostain syystä meidän toimialla palkitsemisrahoja, joista kaupungintasolla on sovittu, ei käytetä kokonaisuudessaan. Tämä on mahdollisuus, joka jätetään käyttämättä. Tällä voitaisiin nostaa joidenkin henkilöiden vuosiansioita ja tämä toteuttaisi kaupungin toimialojen yhdenvertaisuutta.
 

Kaupungin digipalvelujen uudelleen organisoinnissa on tarkoitus siirtää nykyistä henkilöstöä kansliaan. Jos siirrettävän henkilöstön osuus on suuri, niin pitkällä tähtäimellä se tarkoittaa sitä, että toimialat joutuvat ostamaan osaamista markkinoilta, mikäli haluavat tarjota saman tasoisia palveluja. Tulee tapahtumaan sama ilmiö, kun Talpaa perustettaessa muutamia vuosia sitten. Silloin piti keskittää, koska se on halvempaa ja tehokkaampaa. Uskallan väittää, että tällä hetkellä liikelaitoksissa ja toimialoilla ollaan eri mieltä asiasta. Tämä ei ole ollut halvempaa ja tehokkaampaa. Henkilöstösuunnitelma on erittäin kunnianhimoinen ja sen kehittämiskohteiden hyöty saadaan maksimoitua vain siten, että henkilöstöjärjestöt otetaan varhaisessa vaiheessa mukaan toteutuksen suunnitteluun.

Ilmastoasiat olisi myös oltava kunniahimoisemmin budjetissa, jopa niin että ne näkyisivät sitovissa tavoitteissa.

Timo Lautaniemi

pääluottamusmies

Esitys
7.9.2020

Kuvan JHL-871                                                                                               

Timo Lautaniemi                                                                                            
pääluottamusmies

Hyvät pormestarit

TYÖTURVALLISUUS

Työnantaja varmistaa työntekijöiden turvallisuutta hankkimalla suu-nenäsuojia työmatkoja varten.
Kodin ja työpaikan välisen matkan turvallisuus vaikuttaa myös työpaikan turvallisuuteen. Rohkenenkin esittää, että työnantaja tarjoaa maskeja heille, jotka tarvitsevat niitä työmatkoillaan sekä huolehtii maskien tasapuolisesta tarjonnasta. Tämä olisi hyvää ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Näin työnantaja myös osallistuisi meidän kaikkien yhteiseen ponnistukseen, ettei koronavirus leviäisi.

Koronakevään sairaspoissaolojen määrä pysyi maltillisena, jopa väheni joillain työpaikoilla. Kevät kertoi miten, työntekijät olivat äärimmäisen sitoutuneita työhönsä ja työyhteisöön. He, joilla oli ylipääsemättömiä pelkotiloja tai kotona oli riskiryhmiin kuuluvia, käyttivät säästövapaita ja vuosilomia tai ottivat jopa palkatonta vapaata. Huomaan, että nyt taas pelkotila on nousemassa sekä eriarvoistumisen tunne. Osa työntekijöistä kokee, ettei työnantaja välitä, eikä kohtele meitä yhdenvertaisesti työturvallisuuden näkökulmasta. Monien työnantajien sairaspoissaoloissa näkyy nousua johtuen esim. pelkotiloista. Uskon, että maskien tarjoaminen etulinjassa oleville kuntatekijöille tuo myös säästöä, kun ennaltaehkäistään sairaspoissaolojen nousua.

Esitys
5.8.2020


JHL871                                                                                                                   
hallitus                                                                                                                     5.8.2020                                                              

JHL yhteisjärjestö
hallitus

SELVITYSPYYNTÖ PALKANMAKSUN ONGELMISTA

JHL 871 yhdistyksen hallitus päätti 5.8.2020 kokouksessaan esittää JHL yhteisjärjestön hallitusta tekemään päätöksen, että yhteisjärjestö pyytää kaupungin työnantajalta selvitystä palkanmaksun puutteista.  Kaupungin tulee mielestämme selvittää miksi palkanmaksussa on koko ajan ongelmia, palkat ovat myöhässä, ne tulevat väärin tai niitä ei makseta ollenkaan.

Esitämme lisäksi, että yhteisjärjestön viesti kaupungille on selkeä, että emme tule enää hyväksymään tällaista toimintaa. Kaupungin tulee viipymättä korjata ne epäkohdat, joista palkanmaksun ongelmat johtuvat. Mielestämme kaksi viikkoa olisi oikea aika antaa vastaus siihen, mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy, jotta jäsenistömme palkanmaksu toimii niin kuin sen pitäisi toimia.

Jotta kaupunki ottaa asian tosissaan niin viestin pitää olla ytimekäs myös siltä osin, että mikäli asiaa ei viipymättä hoideta kuntoon, niin joudumme valitettavasti ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joihin meillä on mahdollisuus. 

 

KANNANOTTO  07.05.2020

JHL-871 Helsinki                                                                                                                                                                             
Mikko Vatka  nuorisoasianjohtaja Helsingin kaupunki                                               
Vastaavan ohjaajan valinta


Ilmaisemme huolemme vastaavien ohjaajien valinnan aikataulusta ja menettelytavoista.
Toivoisimme, että asiaa vielä mietittäisiin perusteellisemmin yhdessä työntekijöiden kanssa.
Olemme saaneet kentältä paljon huolestuneita puheenvuoroja asiaan liittyen ( kirjeen liitteenä ).
Yt-käsittelyissä tuki selkeästi esille, että asiaa olisi ollut hyvä käydä henkilöstöjärjestöjen kanssa läpi
ennen kuin asiaa alettiin esittelemään. Esitys olisi ollut täydellisempi.


On hyvä asia, että ennestään olematonta urakiertoa mahdollistetaan nuorisopalveluissa. Huonoa on
se, että jälleen kerran valintaprosessi rokottaa kenttätyön resursseja. Hallinto lisääntyy, kenttäväki
vähenee. Kuvaan jalkautunut valmentava johtajuus tulee loitontamaan lähiesimiestä alaisistaan.
Toiminnanjohtajan työpariksi valittava vastaava ohjaaja tulee täyttämään esimiestyössä syntyvän
vajeen työyksiköissä. Se on ratkaisu, joka vaatii erittäin tarkan seurannan ja arvion, joka mittaa paitsi
vastaavan ohjaajan kokeilun onnistumista myös valmentavaa esimiestyötä.


Eikö niin, että esimiesvastuu määräytyy uudessa tehtävässä sen mukaan, käytetäänkö työtehtävää
määriteltäessä Helsingin kaupungin hallintosääntöä vai toimialakohtaista toimintasääntöä? Kumpaa
tullaan soveltamaan? Onko vastaavalla ohjaajalla kuinka paljon esimiehen oikeuksia?
Vastaavan ohjaajan palkkataso tulee olla houkutteleva ja tarpeeksi korkea koulutukseen ja tehtävään
nähden. Tuleeko vastaavien ohjaajien palkka olemaan sama vaikka työyksiköt ovat eri kokoisia ja
mahdollisesti työtehtävien määrä erilainen? Onko tehtävään tehty tva palkan suuruuden määrittelijä
tai jokin muu seikka?


Korkeakoulupohjainen koulutus on asetettu vaatimukseksi tehtävään, mikä vaatii hallinnollista
osaamista, mutta myös nuorisotyöllistä osaamista. Valitettavan usein ammattikorkeakoulutetulla
nuorisotyöntekijällä ei ole juurikaan kokemusta nuorisotyöstä. Kuinka turvataan henkilöitä
valittaessa heidän kokonaisvaltainen sopivuutensa tehtävään pelkän muodollisen koulutuksen
lisäksi?


Valintaprosessi ja valittujen henkilöiden sijoittuminen yksiköihin herättävät myös kysymyksiä. Kuinka
oikeudenmukaisesti ja kaikkien toiveita ja tarpeita tyydyttävällä tavalla jakolasku tullaan tekemään.
Painaako vaakakupissa enemmän valitun henkilön toive mieleisestään yksiköstä vai yksikön tarve
tietynlaiselle ohjaajalle erityistaitoineen. Kuinka valintaprosessissa kyetään seulomaan
eroavaisuudet ja toiveet esiin kaikkia tyydyttävällä tavalla?


Onko tarkoitus käsitellä lopullinen versio vielä yt:ssä?

Timo Lautaniemi  pääluottamusmies
Riikka Valkonen    varapääluottamusmie
Sami Hyvönen      varapääluottamusmie
Matti Kykyri         luottamusmies
                           JHL-871 

 

Kannanotto talousarvioon                                                                       18.10.2019

Kaupunginhallituksen jäsenille
 

Hyvät päättäjät,

Pyydämme teitä huomiomaan seuraavia seikkoja talousarvioon liittyen:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan budjetti on jälleen kerran reilusti alibudjetoitu erityisesti henkilöstön kohdalla. Työntekijöiden jaksaminen on aina vain vaikeampaa, mikä näkyy Kunta10:n, työterveyskyselyn ja muutospulssin erittäin huonoina tuloksina, tämähän vaikuttaa suoraan tuottavuuteen ja sitä kautta palvelun laatuun. Valmiiksi alibudjetoinnilla saadaan jo etukäteen varmistettua, ettei tulospalkkioita tarvitse maksaa tai ainakin se jäisi todella pieneksi, mikä entisestään lisää henkilöstön pahoinvointia. Toimialalla on nettobudjetointi käytössä, jota ei saada parhaalla tavalla hyödynnettyä.

Me henkilöstön edustajat olemme todella huolissamme, ettei työnantaja ole lukuisista pyynnöistä huolimatta noudattanut työehtosopimuksia ja priorisoinut palkkauksen perustana toimivaa työn vaativuuden arviointia (TVA) kuntoon. TVA-työn laiminlyönnin takia suurin osa Kuvan henkilöstöä jäi viime järjestelyerissä ilman valtakunnallisesti sovittua 1%:n korotuksia.

Työnantaja on markkinoinut palkkakehitysohjelmaa, joka ikävä kyllä avattuna näyttää jatkavan eriarvoistavaa linjaa. Ne joilla jo on paremmat palkat – saavat vielä lisää palkkaa. Palkkakehitysohjelmassa ei ole lähihoitajia lukuun ottamatta yhtään matalapalkkaista ammattiryhmää, eikä sitä jaeta eri hallintokuntiin lainkaan reilusti. Reilun viiden miljoonan potista Kuvaan on tulossa 0 euroa.  
Esimerkiksi mihin ovat unohtuneet alle 2000 euron koulutetut ja maailmanlaajuista mainetta Helsingille tuoneet museolaiset?

Tämän kaltaisella henkilöstöpolitiikalla lisätään niitä kaupungin työntekijöitä, jotka eivät tule palkallaan toimeen ja joutuvat hakeutumaan toimeentuloluukulle ja leipäjonoihin. Monet paiskivat kahta tai useampaa työtä, jotta saavat edes jotenkin asumisensa maksettua. Työntekijöiden vanhetessa ei useamman työn tekeminen edes ole mahdollista jaksamisen takia. Kuva toimialalla on kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen suuren määrän työntekijöiden ansiot laskeneet.

Haluamme muistuttaa, että useat tutkimukset osoittavat Kuva-toimialan palveluiden tuottavan ihmisille hyvää oloa ja siten ennaltaehkäisevän mm mielenterveydellisiä ongelmia ja säästävän Sote-menoissa.

Kunnioittavasti,

Pääluottamusmiehet

Riikka Aalto, Timo Lautaniemi ja Raija Sneck-Lehto
Kannanotto                                                                                                   10.10.2019

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n kannanotto Helsingin Kaupungin talousarvioon 2020

 

Helsingin talous on kehittynyt suotuisasti edelleen ja on erittäin positiivinen, esim. vuoden 2018 tilinpäätös oli n.387 M€ ylijäämäinen. Tämä on mahdollistanut kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisen.

Kaupungin toiminnoissa tapahtuu edelleen kuntalaisten palveluja kehittäviä ja parantavia toimia mm. investointitaso nousee yli miljardin euron, 1025,4 milj. €. Toivottavasti sillä korjataan toimitilojen korjausvelkaa ja lisätään näin tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. ”Terveelliset tilat ja hyvä sisäilma ovat edellytys kaupunkilaisten hyvinvoinnille” myös henkilöstön.

Palvelun toteuttamiseen tarvitaan motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön rekrytoinnissa sekä sitouttamisessa suunniteltuihin muutoksiin on jo nyt haasteita. Järjestön mielestä on hyvä, että pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelmaa jatketaan. Järjestön mielestä sitä tulisi suunnata myös matalapalkkaisimpien henkilöstöryhmien ansiokehitykseen, jolla estettäisiin syrjäytymistä ja väestön polarisoitumista.

Kaupungin 2020 talousarvio korottuu 2019 talousarvioon verrattuna 133 M€:lla.

”Toimialojen tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarviokohtien määrärahojen puitteissa.”

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n mielestä, talousarvioesityksessä ei ole varauduttu mahdollisten tulevien työehtosopimuksien palkankorotusten eikä henkilöstön lomarahojen leikkausten palautumisien kustannuksiin.

Lisäksi toimintojen strategian mukainen kehittäminen ja tämänhetkisen palvelun tason tuottaminen tulee olemaan haastavaa vuonna 2020, koska toimintojen 2019 budjettien ennustettuja ylityksiä ei ole huomioitu esityksessä. ”Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin”, tämän toteuttamiseksi tarvitaan motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n mielestä mm. tuleviin sopimusmuutoksiin tulee varata talousarvioon keskitetty erillisrahoitus. Ilman kyseistä rahoitusta todennäköisesti palveluiden budjetoinnin ylitykset tullaan sopeuttamaan toimintojen kustannuksella sekä henkilöstön palkitsemisista varatuista rahoista, vaarantaen palvelustrategian lupaus olla: ”Maailman toimivin kaupunki”.

 

Helsingissä 10.10.2019
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallituksen puolesta

 

Stefan Loman

puheenjohtaja

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lautakunnalle                                                       Kannanotto

                                                                                                                                    19.8.2019

 

Arvoisa Lautakunta

 

Loppukeväästä julkistettiin Hankenin suorittaman johtamisjärjestelmän seurannan väliraportti, joka kertoi ongelmistamme toimialalla. Me toimialan henkilöstön luottamusmiehet ja johtoryhmien ja henkilöstötoimikuntien jäsenet olemme huolissamme työntekijöiden ylikuormittumisesta ja toimintaresurssien vähäisyydestä. Peruspalveluiden toteuttamisessa on haasteita jo nyt ja palveluiden laajentaminen uusille asukkaille nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista.

Vuodelle 2020 esitetyn tulo- ja menoarvion emme näe helpottavan tilannetta vaan päinvastoin jatkavan kierrettä, samoin kuin vuosille 2021 ja 2022 suunnitellut raamit.

 

Mitoitukset henkilöresursseihin ovat riittämättömät ja varsinkin hallinto- ja tukipalvelujen osalta merkitsevät tehtävien siirtoa palveluihin joissa siihen ei ole varauduttu. Vanhojen palveluiden yläpitoon ei jää riittävästi resursseja uusien astuessa esiin. Infrastruktuurin ylläpidon matala taso on nähtävä jo vaaranhallinnan kautta kestämättömänä ja varallisuuden huonona hoitona.

 

Ehdotamme että esitetyn tulo- ja menoarvion kriittisen tarkastelun lisäksi toimialalle perustetaan lautakunnan luottamushenkilöistä sekä KUVAn johdon asettamista henkilöistä ja henkilöstön edustajista koostuva työryhmä. Tämän työryhmän tehtävänä olisi selvittää Hankenin kuvaamaa tilannetta sekä resurssitarpeita, joilla toimiala pystyy täyttämään sille asetetut tavoitteet siten, ettei henkilöstön jaksaminen ole uhattuna.

 

Luottamusmiehet

Timo Lautaniemi

Raija Sneck-Lehto

Riikka Aalto

Sampo Laurikainen

Markku Savolainen

Sirpa Karjalainen

Matti Kykyri

Juuso Joutsio

Matti Järvinen

Jaana Virtanen

Riitta Hämäläinen

Teemu Suvioja

Aki Valo

Riikka Valkonen

 

 

Aloite JHL:n kevätedustajistolle 2019                                          22.3.2019

 

Riikka Aalto ja Timo Lautaniemi

Työkokemuksen arvon palauttaminen

 

Monet JHL:n jäsenet ovat pitkäuraisia, työssään oppineita ja työtään kehittäneitä. Silti palkassa he jäävät jälkeen juuri saman työn aloittaneita pelkästään sen takia, ettei heillä ole korkeakoulututkintoa.

Koulutus on tietenkin todella tärkeä asia ja erityisesti näin pienen maan kuin Suomen ehdoton edellytys menestyäkseen maailmalla. Usein kuitenkin törmää kentällä surkuhupaisiin ja epäreiluihin neuvottelutilanteisiin liittyen koulutus vs. työkokemus.

Työmotivaatiota syö julkisella puolella myös ylisuuret koulutusvaatimukset. Saat palkkaa juuri ja juuri yli 2000 euron mutta silti vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Toisaalla, kuten osaamista arvostavalla ICT-alalla maksetaan nimenomaan osaamisesta ei papereista.

Esitämmekin että JHL panostaa todella tähän kokemusasiaan ja jo heti seuraavissa neuvotteluissa. Toivomme myös työryhmän perustamista ja kokeneiden edunvalvojien osaamisen hyödyntämistä tässä.

Esitys: Työkokemus tulisi palauttaa samalle tasolle koulutuksen kanssa arvioitaessa työn vaativuutta.

 

Helsingissä 22.3.2019

Riikka Aalto                                                                                   Timo Lautaniemi

Pääluottamusmies                                                                       Pääluottamusmies

Aloite JHL:n kevätedustajistolle 2019                                                           21.3.2019

Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry

 

Irti kilpailukykysopimuksesta

Yhdistyksemme hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13.3.2019 ja päätti esittää JHL:n edustajistolle, että se tekisi päätöksen Kikystä luopumisesta koska

  1. Sopimus perustuu kiristykseen, johon Juha Sipilän hallitus pakkolakien uhalla pakotti palkansaajien keskusjärjestöt.
  2. Sopimus lisää entuudestaan palkansaajien eriarvoisuutta, koska se ei kohtele aloja yhdenvertaisesti. Erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisia aloja kohdellaan epäreilusti.

Yhdistyksen hallitus katsoo, että Kikyn vaikutus ja tarkoitus on täytetty kolmen vuoden ilmaistyöllä ja tulonsiirroilla.

Lomarahoilla, jotka on aikoinaan neuvoteltu palkankorotuksen sijaan, lisätään työhyvinvointia ja leipää pöytään. Ilmaistyön lopettaminen on tärkeää myös nuorisotyöttömyyden vähentämisen kannalta.

JHL 871:n hallituksen puolesta

Helsingissä 21.3.2019

Timo Lautaniemi                  Tuulia Saves

Puheenjohtaja                     Sihteeri

 

 

Oikaisuvaatimus 19.10.2018                                                                                                       

 

OIKAISUVAATIMUS                                                                                                                             19.10.2018


Helsingion kaupunki,
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Oikaisuvaatimuksen tekijät:
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
JHL-871
 

Me Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan JHL: pääluottamusmiehet vaadimme, että työnantaja maksaa vuoden 2017 puuttuvan tulospalkkio-osuuden henkilöstölle.

Toimialan henkilöstö olisi saanut korkeampaa tulospalkkiota vuodelta 2017, mikäli talouden seurannassa ei olisi tehty tulospalkkion osalta laskennallista erhettä siten, että tulospalkkio laskettiin koko vuoden sijaan vain viimeisen 7 kuukauden osuudelta. Kun virhe todettiin vuoden 2018 puolella, oli jo myöhäistä kirjanpidollisesti korjata tilannetta, jotta henkilöstö olisi saanut tulospalkkion oikea määräisenä.

Tätä virhettä edesauttoi se, että toimialan johto ei seurannut tulospalkkion laskemista, kuten sen velvollisuuksiin olisi kuulunut.

Näkemyksemme mukaan henkilöstö on tehnyt merkittävän hyvää työtä muutoksessa ja on ansainnut sen palkkion, joka heille kuuluu.

Mielestämme työnantaja on toiminnallaan epäonnistunut tulospalkkion laskemisessa. Vaikka kyse olisi inhimillisestä virheestä, niin tämä ei ole henkilöstön syytä ja henkilöstö ansaitsee oikean suuruisen palkkion.

Esitämme, että kansliapäällikkö tekee päätöksen, jonka mukaan henkilöstö saa vielä heille kuuluvan puuttuvan osuuden vuoden 2017 tulospalkkiosta.

Yhteistyöterveisin,

JHL-871                                                                                 

Riikka Aalto                                                                    

Raija Sneck-Lehto                                           

Timo Lautaniemi

pääluottamusmiehet

 

24.8.2018 Kannanotto 

 

Arvon apulaispormestari ja kulttuuri ja vapaa-aika toimialan lautakunnan jäsenet, 

Me henkilöstön edustajat olemme suuresti huolissamme toimialamme alibudjetoidusta 
talousarvioesityksestä vuodelle 2019. Esitys vilisee valovoimaisia ja kunnianhimoisia hankkeita, joilla ei 
ikävä kyllä ole juurikaan mahdollisuuksia toteutua. Toimialamme on koko reilun vuoden olemassaolonsa 
aikana ollut erittäin pahasti aliresurssoitu, eikä tähän ole tullut minkäänlaista parannusta. Budjettiesitys ei 
tuo helpotusta jo nyt jaksamisen äärirajoilla työskentelevälle ja alimitoitetulle henkilöstölle. 


Henkilöstö on todella huolestunut palveluiden ja laadun heikkenemisestä. Alibudjetointi tulee lisäämään 
näitä epäkohtia entisestään. Henkilökunta on työhönsä sitoutunutta, mutta sitä ei saa käyttää väärin. Oodi 
on arvokas lisä kaupunginkirjastolle ja koko toimialalle, mutta sitä ei saa käyttää muun kirjastoverkon 
toimintaedellytysten heikentämiseen. 


Digitalisaatiota varten ei ole vieläkään tehty henkilöstön koulutussuunnitelmaa, eikä budjettia siihen. 
Automaation ja keinoälyn haltuunotto vaatisi koko Kuvan henkilöstön koulutussuunnitelman laatimista nyt. 

Budjettiesitys ei sisällä kaikkia työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Eli aiotaanko Kuvassa 
supistaa henkilöstä lisää? Kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta henkilöstön kannalta olennaisimpaan 
palkkioon tulospalkkioon ei ole budjetoitu mitään. Tämä tarkoittaa, että olemme ainut toimiala, jossa ei ole 
tulospalkkiota. Se vähentää työmotivaatiota ja olemme jälleen vaarassa menettää osaamista muille 
toimialoille, jotka siis ovat budjetoineet tulospalkkioon. 

Talousarviossa edelleen puhutaan hallinnon supistamisesta, vaikka se on johtanut virheisiin, jotka ovat 
koskettaneet koko Kuvan henkilöstöä. Viime vuonna tämä johti virheeseen, joka johti tulospalkkioiden 
vaarantumiseen. Palkkoja ei ole maksettu sopimuksien mukaisesti, ne ovat jatkuvasti myöhässä. 
Alimitoitettu viestintä- ja markkinointipalvelu on vienyt esimerkiksi taidemuseo HAM:n erittäin vaikeaan 
tilanteeseen, kun näyttelyistä ei enää tiedoteta. Esimiesten aikaa tuhraantuu toisarvoisissa tehtävissä, kun 
he joutuvat tekemään töitä, jotka ennen hoiti hallinto. Yksittäinen esimies joutuu kunkin tehtävän kanssa 
tekemisiin vain harvoin, asiansa osaava hallintosihteeri tekee työn käden käänteessä. 


Niinpä me henkilöstön edustajat vetoammekin teihin arvon päättäjät. Henkilöstöstä tulee pitää huolta. 
Henkilöstö on se, joka tekee laadukkaat palvelut ja maailman toimivimman kaupungin. Mutta siihen 
tarvitaan tarpeeksi käsipareja ja palkkaa. 

Helsingissä 24.8.2018 

Julkisen alan unioni ryn puolesta 

Jyty Metropolia Kuvan pääluottamusmies          
Antti Pajala                                                       

Kuva JHL ryn pääluottamusmiehet 
Riikka Aalto, Timo Lautaniemi ja Raija Sneck-Lehto 
 

18.6.2018 Kannanotto


Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan                          KANNANOTTO
hen­kilökunta JHL ry 871                                                         18.6.2018
 

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan
lautakunnan jäsenHELSINGIN KULTTURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALAN BUDJETTI

Yhdistyksemme hallitus käsitteli 13.6.2018 kokouksessaan Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämän vuoden taloustilannetta sekä tulevien vuosien budjettihaasteita. Yhdistyksemme on huolissaan toimialan talousvinoutumisesta: palkkoja on alibudjetoitu ja tulopuolta on kasvatettu budjetissa. Kuntalaisten palvelujen maksuja korotetaan mm. museoiden pääsymaksuilla. On hienoa, että kuntalaiset ja järjestöt saavat käyttää ilmaiseksi toimialan tiloja sekä että aukioloaikoja toimipaikoissamme laajennetaan. On kuitenkin huomioitava, että nämä järjestelyt aiheuttavat lisäkuluja budjetissa. Toimialamme tarvitsee lisää rahaa budjettiin, ja tähän Helsingillä on kyllä varaa. Helsingin talous on jäänyt useampana viime vuonna huomattavasti plussan puolella.

Esitämmekin, että lautakunta paneutuisi huolellisesti toimialan talouteen ja lähtisi korjaamaan epäkohtia. Tämä on tärkeää, niin että vältyttäisiin ongelmilta tulevina vuosina. Toimialamme palvelut laajentuvat ja kehittyvät, mistä tänä vuonna on hyvänä esimerkkinä Oodi ja tulevina vuosina esim. Tanssin talo ja Bunkkeri.

Esitämme myös, että toimialamme saisi budjetin ylitysoikeuden tämän vuoden valtakunnallisiin palkankorotuksiin ja että ensi vuoden palkankorotukset on huomioituna budjetissa koskien kaikkia työehtosopimuksia.

Hallituksen puolesta

Matti Järvinen
vt. puheenjohtaja

Esitys
5.8.2020


JHL871                                                                                                                   
hallitus                                                                                                                     5.8.2020                                                              

JHL yhteisjärjestö
hallitus

SELVITYSPYYNTÖ PALKANMAKSUN ONGELMISTA

JHL 871 yhdistyksen hallitus päätti 5.8.2020 kokouksessaan esittää JHL yhteisjärjestön hallitusta tekemään päätöksen, että yhteisjärjestö pyytää kaupungin työnantajalta selvitystä palkanmaksun puutteista.  Kaupungin tulee mielestämme selvittää miksi palkanmaksussa on koko ajan ongelmia, palkat ovat myöhässä, ne tulevat väärin tai niitä ei makseta ollenkaan.

Esitämme lisäksi, että yhteisjärjestön viesti kaupungille on selkeä, että emme tule enää hyväksymään tällaista toimintaa. Kaupungin tulee viipymättä korjata ne epäkohdat, joista palkanmaksun ongelmat johtuvat. Mielestämme kaksi viikkoa olisi oikea aika antaa vastaus siihen, mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy, jotta jäsenistömme palkanmaksu toimii niin kuin sen pitäisi toimia.

Jotta kaupunki ottaa asian tosissaan niin viestin pitää olla ytimekäs myös siltä osin, että mikäli asiaa ei viipymättä hoideta kuntoon, niin joudumme valitettavasti ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joihin meillä on mahdollisuus. 

 

Esitys
5.8.2020


JHL871                                                                                                                   
hallitus                                                                                                                     5.8.2020                                                              

JHL yhteisjärjestö
hallitus

SELVITYSPYYNTÖ PALKANMAKSUN ONGELMISTA

JHL 871 yhdistyksen hallitus päätti 5.8.2020 kokouksessaan esittää JHL yhteisjärjestön hallitusta tekemään päätöksen, että yhteisjärjestö pyytää kaupungin työnantajalta selvitystä palkanmaksun puutteista.  Kaupungin tulee mielestämme selvittää miksi palkanmaksussa on koko ajan ongelmia, palkat ovat myöhässä, ne tulevat väärin tai niitä ei makseta ollenkaan.

Esitämme lisäksi, että yhteisjärjestön viesti kaupungille on selkeä, että emme tule enää hyväksymään tällaista toimintaa. Kaupungin tulee viipymättä korjata ne epäkohdat, joista palkanmaksun ongelmat johtuvat. Mielestämme kaksi viikkoa olisi oikea aika antaa vastaus siihen, mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy, jotta jäsenistömme palkanmaksu toimii niin kuin sen pitäisi toimia.

Jotta kaupunki ottaa asian tosissaan niin viestin pitää olla ytimekäs myös siltä osin, että mikäli asiaa ei viipymättä hoideta kuntoon, niin joudumme valitettavasti ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joihin meillä on mahdollisuus.