Lausunnot ja kannanotot

KANNANOTTO  07.05.2020
JHL-871 Helsinki                                                                              

                                                                                                
Mikko Vatka                                                                                     
nuorisoasianjohtaja Helsingin kaupunki                                                

Vastaavan ohjaajan valinta


Ilmaisemme huolemme vastaavien ohjaajien valinnan aikataulusta ja menettelytavoista.
Toivoisimme, että asiaa vielä mietittäisiin perusteellisemmin yhdessä työntekijöiden kanssa.
Olemme saaneet kentältä paljon huolestuneita puheenvuoroja asiaan liittyen ( kirjeen liitteenä ).
Yt-käsittelyissä tuki selkeästi esille, että asiaa olisi ollut hyvä käydä henkilöstöjärjestöjen kanssa läpi
ennen kuin asiaa alettiin esittelemään. Esitys olisi ollut täydellisempi.


On hyvä asia, että ennestään olematonta urakiertoa mahdollistetaan nuorisopalveluissa. Huonoa on
se, että jälleen kerran valintaprosessi rokottaa kenttätyön resursseja. Hallinto lisääntyy, kenttäväki
vähenee. Kuvaan jalkautunut valmentava johtajuus tulee loitontamaan lähiesimiestä alaisistaan.
Toiminnanjohtajan työpariksi valittava vastaava ohjaaja tulee täyttämään esimiestyössä syntyvän
vajeen työyksiköissä. Se on ratkaisu, joka vaatii erittäin tarkan seurannan ja arvion, joka mittaa paitsi
vastaavan ohjaajan kokeilun onnistumista myös valmentavaa esimiestyötä.


Eikö niin, että esimiesvastuu määräytyy uudessa tehtävässä sen mukaan, käytetäänkö työtehtävää
määriteltäessä Helsingin kaupungin hallintosääntöä vai toimialakohtaista toimintasääntöä? Kumpaa
tullaan soveltamaan? Onko vastaavalla ohjaajalla kuinka paljon esimiehen oikeuksia?
Vastaavan ohjaajan palkkataso tulee olla houkutteleva ja tarpeeksi korkea koulutukseen ja tehtävään
nähden. Tuleeko vastaavien ohjaajien palkka olemaan sama vaikka työyksiköt ovat eri kokoisia ja
mahdollisesti työtehtävien määrä erilainen? Onko tehtävään tehty tva palkan suuruuden määrittelijä
tai jokin muu seikka?


Korkeakoulupohjainen koulutus on asetettu vaatimukseksi tehtävään, mikä vaatii hallinnollista
osaamista, mutta myös nuorisotyöllistä osaamista. Valitettavan usein ammattikorkeakoulutetulla
nuorisotyöntekijällä ei ole juurikaan kokemusta nuorisotyöstä. Kuinka turvataan henkilöitä
valittaessa heidän kokonaisvaltainen sopivuutensa tehtävään pelkän muodollisen koulutuksen
lisäksi?


Valintaprosessi ja valittujen henkilöiden sijoittuminen yksiköihin herättävät myös kysymyksiä. Kuinka
oikeudenmukaisesti ja kaikkien toiveita ja tarpeita tyydyttävällä tavalla jakolasku tullaan tekemään.
Painaako vaakakupissa enemmän valitun henkilön toive mieleisestään yksiköstä vai yksikön tarve
tietynlaiselle ohjaajalle erityistaitoineen. Kuinka valintaprosessissa kyetään seulomaan
eroavaisuudet ja toiveet esiin kaikkia tyydyttävällä tavalla?


Onko tarkoitus käsitellä lopullinen versio vielä yt:ssä?


Timo Lautaniemi  pääluottamusmies
Riikka Valkonen    varapääluottamusmie
Sami Hyvönen      varapääluottamusmie
Matti Kykyri         luottamusmies
                           JHL-871 

 

Kannanotto talousarvioon                                                                        18.10.2019

Kaupunginhallituksen jäsenille
 

Hyvät päättäjät,

Pyydämme teitä huomiomaan seuraavia seikkoja talousarvioon liittyen:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan budjetti on jälleen kerran reilusti alibudjetoitu erityisesti henkilöstön kohdalla. Työntekijöiden jaksaminen on aina vain vaikeampaa, mikä näkyy Kunta10:n, työterveyskyselyn ja muutospulssin erittäin huonoina tuloksina, tämähän vaikuttaa suoraan tuottavuuteen ja sitä kautta palvelun laatuun. Valmiiksi alibudjetoinnilla saadaan jo etukäteen varmistettua, ettei tulospalkkioita tarvitse maksaa tai ainakin se jäisi todella pieneksi, mikä entisestään lisää henkilöstön pahoinvointia. Toimialalla on nettobudjetointi käytössä, jota ei saada parhaalla tavalla hyödynnettyä.

Me henkilöstön edustajat olemme todella huolissamme, ettei työnantaja ole lukuisista pyynnöistä huolimatta noudattanut työehtosopimuksia ja priorisoinut palkkauksen perustana toimivaa työn vaativuuden arviointia (TVA) kuntoon. TVA-työn laiminlyönnin takia suurin osa Kuvan henkilöstöä jäi viime järjestelyerissä ilman valtakunnallisesti sovittua 1%:n korotuksia.

Työnantaja on markkinoinut palkkakehitysohjelmaa, joka ikävä kyllä avattuna näyttää jatkavan eriarvoistavaa linjaa. Ne joilla jo on paremmat palkat – saavat vielä lisää palkkaa. Palkkakehitysohjelmassa ei ole lähihoitajia lukuun ottamatta yhtään matalapalkkaista ammattiryhmää, eikä sitä jaeta eri hallintokuntiin lainkaan reilusti. Reilun viiden miljoonan potista Kuvaan on tulossa 0 euroa.  
Esimerkiksi mihin ovat unohtuneet alle 2000 euron koulutetut ja maailmanlaajuista mainetta Helsingille tuoneet museolaiset?

Tämän kaltaisella henkilöstöpolitiikalla lisätään niitä kaupungin työntekijöitä, jotka eivät tule palkallaan toimeen ja joutuvat hakeutumaan toimeentuloluukulle ja leipäjonoihin. Monet paiskivat kahta tai useampaa työtä, jotta saavat edes jotenkin asumisensa maksettua. Työntekijöiden vanhetessa ei useamman työn tekeminen edes ole mahdollista jaksamisen takia. Kuva toimialalla on kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen suuren määrän työntekijöiden ansiot laskeneet.

Haluamme muistuttaa, että useat tutkimukset osoittavat Kuva-toimialan palveluiden tuottavan ihmisille hyvää oloa ja siten ennaltaehkäisevän mm mielenterveydellisiä ongelmia ja säästävän Sote-menoissa.

Kunnioittavasti,

Pääluottamusmiehet

Riikka Aalto, Timo Lautaniemi ja Raija Sneck-Lehto

 

 


Kannanotto                                                                                                   10.10.2019

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n kannanotto Helsingin Kaupungin talousarvioon 2020

 

Helsingin talous on kehittynyt suotuisasti edelleen ja on erittäin positiivinen, esim. vuoden 2018 tilinpäätös oli n.387 M€ ylijäämäinen. Tämä on mahdollistanut kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisen.

Kaupungin toiminnoissa tapahtuu edelleen kuntalaisten palveluja kehittäviä ja parantavia toimia mm. investointitaso nousee yli miljardin euron, 1025,4 milj. €. Toivottavasti sillä korjataan toimitilojen korjausvelkaa ja lisätään näin tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. ”Terveelliset tilat ja hyvä sisäilma ovat edellytys kaupunkilaisten hyvinvoinnille” myös henkilöstön.

Palvelun toteuttamiseen tarvitaan motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön rekrytoinnissa sekä sitouttamisessa suunniteltuihin muutoksiin on jo nyt haasteita. Järjestön mielestä on hyvä, että pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelmaa jatketaan. Järjestön mielestä sitä tulisi suunnata myös matalapalkkaisimpien henkilöstöryhmien ansiokehitykseen, jolla estettäisiin syrjäytymistä ja väestön polarisoitumista.

Kaupungin 2020 talousarvio korottuu 2019 talousarvioon verrattuna 133 M€:lla.

”Toimialojen tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarviokohtien määrärahojen puitteissa.”

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n mielestä, talousarvioesityksessä ei ole varauduttu mahdollisten tulevien työehtosopimuksien palkankorotusten eikä henkilöstön lomarahojen leikkausten palautumisien kustannuksiin.

Lisäksi toimintojen strategian mukainen kehittäminen ja tämänhetkisen palvelun tason tuottaminen tulee olemaan haastavaa vuonna 2020, koska toimintojen 2019 budjettien ennustettuja ylityksiä ei ole huomioitu esityksessä. ”Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin”, tämän toteuttamiseksi tarvitaan motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n mielestä mm. tuleviin sopimusmuutoksiin tulee varata talousarvioon keskitetty erillisrahoitus. Ilman kyseistä rahoitusta todennäköisesti palveluiden budjetoinnin ylitykset tullaan sopeuttamaan toimintojen kustannuksella sekä henkilöstön palkitsemisista varatuista rahoista, vaarantaen palvelustrategian lupaus olla: ”Maailman toimivin kaupunki”.

 

Helsingissä 10.10.2019
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallituksen puolesta

 

Stefan Loman

puheenjohtaja

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lautakunnalle                                                       Kannanotto

                                                                                                                                    19.8.2019

 

Arvoisa Lautakunta

 

Loppukeväästä julkistettiin Hankenin suorittaman johtamisjärjestelmän seurannan väliraportti, joka kertoi ongelmistamme toimialalla. Me toimialan henkilöstön luottamusmiehet ja johtoryhmien ja henkilöstötoimikuntien jäsenet olemme huolissamme työntekijöiden ylikuormittumisesta ja toimintaresurssien vähäisyydestä. Peruspalveluiden toteuttamisessa on haasteita jo nyt ja palveluiden laajentaminen uusille asukkaille nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista.

Vuodelle 2020 esitetyn tulo- ja menoarvion emme näe helpottavan tilannetta vaan päinvastoin jatkavan kierrettä, samoin kuin vuosille 2021 ja 2022 suunnitellut raamit.

 

Mitoitukset henkilöresursseihin ovat riittämättömät ja varsinkin hallinto- ja tukipalvelujen osalta merkitsevät tehtävien siirtoa palveluihin joissa siihen ei ole varauduttu. Vanhojen palveluiden yläpitoon ei jää riittävästi resursseja uusien astuessa esiin. Infrastruktuurin ylläpidon matala taso on nähtävä jo vaaranhallinnan kautta kestämättömänä ja varallisuuden huonona hoitona.

 

Ehdotamme että esitetyn tulo- ja menoarvion kriittisen tarkastelun lisäksi toimialalle perustetaan lautakunnan luottamushenkilöistä sekä KUVAn johdon asettamista henkilöistä ja henkilöstön edustajista koostuva työryhmä. Tämän työryhmän tehtävänä olisi selvittää Hankenin kuvaamaa tilannetta sekä resurssitarpeita, joilla toimiala pystyy täyttämään sille asetetut tavoitteet siten, ettei henkilöstön jaksaminen ole uhattuna.

 

Luottamusmiehet

Timo Lautaniemi

Raija Sneck-Lehto

Riikka Aalto

Sampo Laurikainen

Markku Savolainen

Sirpa Karjalainen

Matti Kykyri

Juuso Joutsio

Matti Järvinen

Jaana Virtanen

Riitta Hämäläinen

Teemu Suvioja

Aki Valo

Riikka Valkonen

 

 

Aloite JHL:n kevätedustajistolle 2019                                          22.3.2019

 

Riikka Aalto ja Timo Lautaniemi

Työkokemuksen arvon palauttaminen

 

Monet JHL:n jäsenet ovat pitkäuraisia, työssään oppineita ja työtään kehittäneitä. Silti palkassa he jäävät jälkeen juuri saman työn aloittaneita pelkästään sen takia, ettei heillä ole korkeakoulututkintoa.

Koulutus on tietenkin todella tärkeä asia ja erityisesti näin pienen maan kuin Suomen ehdoton edellytys menestyäkseen maailmalla. Usein kuitenkin törmää kentällä surkuhupaisiin ja epäreiluihin neuvottelutilanteisiin liittyen koulutus vs. työkokemus.

Työmotivaatiota syö julkisella puolella myös ylisuuret koulutusvaatimukset. Saat palkkaa juuri ja juuri yli 2000 euron mutta silti vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Toisaalla, kuten osaamista arvostavalla ICT-alalla maksetaan nimenomaan osaamisesta ei papereista.

Esitämmekin että JHL panostaa todella tähän kokemusasiaan ja jo heti seuraavissa neuvotteluissa. Toivomme myös työryhmän perustamista ja kokeneiden edunvalvojien osaamisen hyödyntämistä tässä.

Esitys: Työkokemus tulisi palauttaa samalle tasolle koulutuksen kanssa arvioitaessa työn vaativuutta.

 

Helsingissä 22.3.2019

Riikka Aalto                                                                                   Timo Lautaniemi

Pääluottamusmies                                                                       Pääluottamusmies

Aloite JHL:n kevätedustajistolle 2019                                                           21.3.2019

Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry

 

Irti kilpailukykysopimuksesta

Yhdistyksemme hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13.3.2019 ja päätti esittää JHL:n edustajistolle, että se tekisi päätöksen Kikystä luopumisesta koska

  1. Sopimus perustuu kiristykseen, johon Juha Sipilän hallitus pakkolakien uhalla pakotti palkansaajien keskusjärjestöt.
  2. Sopimus lisää entuudestaan palkansaajien eriarvoisuutta, koska se ei kohtele aloja yhdenvertaisesti. Erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisia aloja kohdellaan epäreilusti.

Yhdistyksen hallitus katsoo, että Kikyn vaikutus ja tarkoitus on täytetty kolmen vuoden ilmaistyöllä ja tulonsiirroilla.

Lomarahoilla, jotka on aikoinaan neuvoteltu palkankorotuksen sijaan, lisätään työhyvinvointia ja leipää pöytään. Ilmaistyön lopettaminen on tärkeää myös nuorisotyöttömyyden vähentämisen kannalta.

JHL 871:n hallituksen puolesta

Helsingissä 21.3.2019

Timo Lautaniemi                  Tuulia Saves

Puheenjohtaja                     Sihteeri

 

 

Oikaisuvaatimus 19.10.2018                                                                                                       

 

OIKAISUVAATIMUS                                                                                                                             19.10.2018


Helsingion kaupunki,
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Oikaisuvaatimuksen tekijät:
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
JHL-871
 

Me Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan JHL: pääluottamusmiehet vaadimme, että työnantaja maksaa vuoden 2017 puuttuvan tulospalkkio-osuuden henkilöstölle.

Toimialan henkilöstö olisi saanut korkeampaa tulospalkkiota vuodelta 2017, mikäli talouden seurannassa ei olisi tehty tulospalkkion osalta laskennallista erhettä siten, että tulospalkkio laskettiin koko vuoden sijaan vain viimeisen 7 kuukauden osuudelta. Kun virhe todettiin vuoden 2018 puolella, oli jo myöhäistä kirjanpidollisesti korjata tilannetta, jotta henkilöstö olisi saanut tulospalkkion oikea määräisenä.

Tätä virhettä edesauttoi se, että toimialan johto ei seurannut tulospalkkion laskemista, kuten sen velvollisuuksiin olisi kuulunut.

Näkemyksemme mukaan henkilöstö on tehnyt merkittävän hyvää työtä muutoksessa ja on ansainnut sen palkkion, joka heille kuuluu.

Mielestämme työnantaja on toiminnallaan epäonnistunut tulospalkkion laskemisessa. Vaikka kyse olisi inhimillisestä virheestä, niin tämä ei ole henkilöstön syytä ja henkilöstö ansaitsee oikean suuruisen palkkion.

Esitämme, että kansliapäällikkö tekee päätöksen, jonka mukaan henkilöstö saa vielä heille kuuluvan puuttuvan osuuden vuoden 2017 tulospalkkiosta.

Yhteistyöterveisin,

JHL-871                                                                                 

Riikka Aalto                                                                    

Raija Sneck-Lehto                                           

Timo Lautaniemi

pääluottamusmiehet

 

24.8.2018 Kannanotto 

 

Arvon apulaispormestari ja kulttuuri ja vapaa-aika toimialan lautakunnan jäsenet, 

Me henkilöstön edustajat olemme suuresti huolissamme toimialamme alibudjetoidusta 
talousarvioesityksestä vuodelle 2019. Esitys vilisee valovoimaisia ja kunnianhimoisia hankkeita, joilla ei 
ikävä kyllä ole juurikaan mahdollisuuksia toteutua. Toimialamme on koko reilun vuoden olemassaolonsa 
aikana ollut erittäin pahasti aliresurssoitu, eikä tähän ole tullut minkäänlaista parannusta. Budjettiesitys ei 
tuo helpotusta jo nyt jaksamisen äärirajoilla työskentelevälle ja alimitoitetulle henkilöstölle. 


Henkilöstö on todella huolestunut palveluiden ja laadun heikkenemisestä. Alibudjetointi tulee lisäämään 
näitä epäkohtia entisestään. Henkilökunta on työhönsä sitoutunutta, mutta sitä ei saa käyttää väärin. Oodi 
on arvokas lisä kaupunginkirjastolle ja koko toimialalle, mutta sitä ei saa käyttää muun kirjastoverkon 
toimintaedellytysten heikentämiseen. 


Digitalisaatiota varten ei ole vieläkään tehty henkilöstön koulutussuunnitelmaa, eikä budjettia siihen. 
Automaation ja keinoälyn haltuunotto vaatisi koko Kuvan henkilöstön koulutussuunnitelman laatimista nyt. 

Budjettiesitys ei sisällä kaikkia työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Eli aiotaanko Kuvassa 
supistaa henkilöstä lisää? Kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta henkilöstön kannalta olennaisimpaan 
palkkioon tulospalkkioon ei ole budjetoitu mitään. Tämä tarkoittaa, että olemme ainut toimiala, jossa ei ole 
tulospalkkiota. Se vähentää työmotivaatiota ja olemme jälleen vaarassa menettää osaamista muille 
toimialoille, jotka siis ovat budjetoineet tulospalkkioon. 

Talousarviossa edelleen puhutaan hallinnon supistamisesta, vaikka se on johtanut virheisiin, jotka ovat 
koskettaneet koko Kuvan henkilöstöä. Viime vuonna tämä johti virheeseen, joka johti tulospalkkioiden 
vaarantumiseen. Palkkoja ei ole maksettu sopimuksien mukaisesti, ne ovat jatkuvasti myöhässä. 
Alimitoitettu viestintä- ja markkinointipalvelu on vienyt esimerkiksi taidemuseo HAM:n erittäin vaikeaan 
tilanteeseen, kun näyttelyistä ei enää tiedoteta. Esimiesten aikaa tuhraantuu toisarvoisissa tehtävissä, kun 
he joutuvat tekemään töitä, jotka ennen hoiti hallinto. Yksittäinen esimies joutuu kunkin tehtävän kanssa 
tekemisiin vain harvoin, asiansa osaava hallintosihteeri tekee työn käden käänteessä. 


Niinpä me henkilöstön edustajat vetoammekin teihin arvon päättäjät. Henkilöstöstä tulee pitää huolta. 
Henkilöstö on se, joka tekee laadukkaat palvelut ja maailman toimivimman kaupungin. Mutta siihen 
tarvitaan tarpeeksi käsipareja ja palkkaa. 

Helsingissä 24.8.2018 

Julkisen alan unioni ryn puolesta 

Jyty Metropolia Kuvan pääluottamusmies          
Antti Pajala                                                       

Kuva JHL ryn pääluottamusmiehet 
Riikka Aalto, Timo Lautaniemi ja Raija Sneck-Lehto 
 

18.6.2018 Kannanotto


Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan                          KANNANOTTO
hen­kilökunta JHL ry 871                                                         18.6.2018
 

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan
lautakunnan jäsenHELSINGIN KULTTURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALAN BUDJETTI

Yhdistyksemme hallitus käsitteli 13.6.2018 kokouksessaan Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämän vuoden taloustilannetta sekä tulevien vuosien budjettihaasteita. Yhdistyksemme on huolissaan toimialan talousvinoutumisesta: palkkoja on alibudjetoitu ja tulopuolta on kasvatettu budjetissa. Kuntalaisten palvelujen maksuja korotetaan mm. museoiden pääsymaksuilla. On hienoa, että kuntalaiset ja järjestöt saavat käyttää ilmaiseksi toimialan tiloja sekä että aukioloaikoja toimipaikoissamme laajennetaan. On kuitenkin huomioitava, että nämä järjestelyt aiheuttavat lisäkuluja budjetissa. Toimialamme tarvitsee lisää rahaa budjettiin, ja tähän Helsingillä on kyllä varaa. Helsingin talous on jäänyt useampana viime vuonna huomattavasti plussan puolella.

Esitämmekin, että lautakunta paneutuisi huolellisesti toimialan talouteen ja lähtisi korjaamaan epäkohtia. Tämä on tärkeää, niin että vältyttäisiin ongelmilta tulevina vuosina. Toimialamme palvelut laajentuvat ja kehittyvät, mistä tänä vuonna on hyvänä esimerkkinä Oodi ja tulevina vuosina esim. Tanssin talo ja Bunkkeri.

Esitämme myös, että toimialamme saisi budjetin ylitysoikeuden tämän vuoden valtakunnallisiin palkankorotuksiin ja että ensi vuoden palkankorotukset on huomioituna budjetissa koskien kaikkia työehtosopimuksia.

Hallituksen puolesta

Matti Järvinen
vt. puheenjohtaja